Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti TREVOS a.s., v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti TREVOS a.s., v souladu s ustanovením 402 a násl. zákona o obchodních korporacích svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 20.6.2016 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

POŘAD JEDNÁNÍ:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.
  4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, výroční zprávy a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
  5. Projednání zprávy auditora k účetní závěrce za rok 2015, určení auditora pro rok 2016.
  6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
  7. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015 včetně výplaty dividend.
  8. Závěr.

Stáhnout pozvánku na valnou hromadu s podrobnými informacemi.

Zpět na výpis