Podat oznámení

Oznámení o možném protiprávním jednání

učiněné podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Příslušnou osobou k přijímání Oznámení je:

Jitka Vodičková
telefon: 481 363 355
mobil: 737 225 718

Kontaktní e-mail pro oznamování je oznamovatel@trevos.cz a výše uvedená telefonní čísla.

 

Podat Oznámení lze Příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  1. písemně doručením na adresu Nová Ves 34, 511 01 Turnov; Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem „K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT“
  2. elektronicky na e-mail oznamovatel@trevos.cz
  3. ústně na adrese Nová Ves 34, 511 01 Turnov v kanceláři Příslušné osoby; O ústně podaném Oznámení se pořídí zvuková nahrávka, kterou lze pořídit pouze se souhlasem Oznamovatele, nebo záznam. K záznamu nebo k přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, se Oznamovatel může vyjádřit a takové vyjádření se k Oznámení připojí;
  4. telefonicky na čísle 481 363 355 nebo 737 225 718. O telefonicky podaném Oznámení se pořídí zvuková nahrávka, kterou lze pořídit pouze se souhlasem Oznamovatele, nebo záznam. K záznamu nebo k přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, se Oznamovatel může vyjádřit a takové vyjádření se k Oznámení připojí
  5. osobně, pokud o to Oznamovatel požádá

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele.

 

Učinění vědomé nepravdivého Oznámení je přestupkem ve smyslu § 23 Zákona, za který lze uložit pokutu do 50.000 Kč.